Surp Agop Hastanesi Mes’ul Müdürlüğüne…

Surp Agop Hastanesi Mes’ul Müdürlüğüne…

Simitçiiii... Taze simitler geldi. Bu hafta, sağlık ve beslenmeyle ilgili birkaç hafta sürecek serinin ilkini yazıyorum. Buyrun efendim, bir yandan çay-simit, bir yandan eski zamanlar…

T.C. İstanbul Vilâyeti Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü’nün, 29/3/957 tarihli, Surp Agop Hastanesi Mes’ul Müdürlüğüne hitap eden, Sıhhat ve İ.M. Müdürü Dr. A. Bayraktar imzalı resmi yazıda, “7/Nisan/957 tarihine tesadüf eden (Dünya Sağlık Günü) münasebetile Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından hazırlanıp teşkilâta dahil memleketlere tevzi edilen (Dünya Gıda ve Sıhhat Günü) adlı broşürden ( I ) adedi ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 15/3/957 tarih, Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum Müdürlüğü 89 sayılı tamimleri ilişik olarak gönderilmiştir. Gereğinin teminini, filmlerden faydalanan halk ve talebe sayısı ile konuşmalara hakkında bilgi verilmesini saygılarımla rica ederim.” deniyor.

Yazının ekinde, adı geçen 15/3/957 tarih, 89 sayılı tamim ve “Dünya Gıda ve Sıhhat Günü 7/Nisan/1957” başlıklı kırk sayfalık bir kitapçık var. 1957’de Ankara Gürsoy Basımevi’nde basılmış ve ön kapağında “T.C. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Neşriyatından No. 219” ibaresini taşımakta. Şimdi, içindeki konu başlıklarını görelim ve bir iki cümle alalım mı her birinden? Olur, alalım.

Dünya Sağlık Gününün, Dünya Sağlık Teşkilâtı «OMS» ve Ziraat ve Gıda Teşkilâtının «FAO» Müşterek Himayelerinde Tes’idi (s. 3)

Her sene 7 Nisan’da tes’id edilen Dünya Sağlık Günü, aynı zamanda 1948 de vücuda getirilen Dünya Sağlık Teşkilâtı’nın kuruluşunun, yıldönümüdür.

Dr. M. G. Candau’nun Mesajı (s. 4)

Sağlık sadece ârıza ve hastalığın olmaması değildir ve aynı şekilde bol bir beslenme de yaşamağa yardım eden yegâne unsur değildir. Lüzumlu bazı yiyeceklerin noksanlığı ancak umumî bir halsizlik, cevvaliyet azlığı ve hastalığa karşı daha az bir mukavemetle kendini gösterebilir.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı Umum Müdürü B. R. Sen’in Mesajı (s. 6)

Gıdanın sıhhatı ayarladığını kabul etmek, elzem gıdaların kâfi miktarda istihsal edilmesi ve insanların bunların temininde gereken imkânlara sahip olması için gayret sarfedilmesi icap ettiğini söylemektir. Binaenaleyh sıhhat, büyük bir ölçüde, ziraatın inkişafına bağlıdır.


Hastalık Tabağınızda Gizlenebilir

Prof. Aage Jepsen (s. 9)

Koruyucu tababet, çok gelişmiş müteaddit memleketlerde her türlü epidemik hastalıkları bastırmaya ekseriyetle muvaffak olmuş ve eskiden hüküm süren büyük epidemiler geniş bir ölçüde ortadan kaybolmuştur.

Torunlarımız Karınlarını Lâyıkı Veçhile Doyurabilecekler Mi? (s. 16)

1980 yılından sonraki zamana ait ciddi nüfus tahminleri mevcut olmadığından, sağlam iş yapabilmek için, gelecek 25 seneyi nazarı itibara alan oldukça mahdut bir zaman devresile iktifa etmek lâzımdır.

Bakıma Muhtaç Çocukların Tegaddisi

Yazan: Marjorie I. Scoot (s. 21)

Süt çocukları, küçük çocuklar, gebe kadınlar ve emziren anneler, bakıma muhtaç grupları teşkil ederler ve protid (protein M.H.) bakımından zengin gıdalara ihtiyaçları vardır.

Ne Yiyip İçtiğini Söyle Sana Hangi Memleketli Olduğunu Söyliyeyim (s. 25)

İnsanlar, sevdiklerini yemezler, yediklerini severler. Her cemiyette çocuklara sağlıklarını korumak için ne yemeleri icap ettiğini öğretmek lâzımdır.

[Bu bölüm ayrı bir yazı olacak zenginlikte. Haftayı bekliyeceksiniz mecburen. Tüm dünyadan beslenme alışkanlıkları…]

 

Yiyecekleri Seçmesini Bilen İçin Yemek Yemek Bir Zevktir…

Yazan: Profesör B. C. Jansen (s. 31)

«1938 den 1949 a kadar, Londra okulları talebelerinin boyu vasati olarak takriben 2 Cm. artmış, vasati ağırlıkları ise takriben 0.8 Kg. fazlalaşmıştır.»


 

Çocuklar Doğumlarından Önce Beslenmeğe Başlarlar

Dr. R. Burgess ve Dr. J. Bierman (s. 35)

Çocuk dünyaya gelmeden önce en aşağı dokuz ay bir müddetle beslenmiştir. Buna göre, doğumdan önce de çocuğun beslenme tarzıyla meşgul olmak icap eder.


Surp Agop Hastanesi, halen faal olan, hasta kabul eden bir hastanedir.

O zamanlar yukarıdan gelen yazılarda, saygılarla rica ediliyormuş. Şimdi ise yok. Ne ara kalktı bilmem.
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...