Eleştirinin gözündeki gerçeklik

 

 

Eleştirinin gücü, eleştirenin gözündeki görme kapasitesine bağlıdır. Görme, gerçeklikle bağlantısı en yoğun olan kavramların başında gelir. Görme ve gerçeklik arasındaki gerilimin ise birçok sonucu vardır. Bu gerilim hem genel planda hem de özel planda yani sanat ve edebiyatta eleştirinin ortaya çıkmasına imkân verir. Sanat ve edebiyat gibi bunlar üzerine yapılan eleştiri de sınıf mücadelesinde işlevsel ve aktüeldir. Eleştiri yazılarını yergi olarak görmek ve bu sebeple de negatif açıdan değerlendirmek kaba bir yanılgı olur. Çünkü bu türden metinlerin görevi sanat ve edebiyat eserlerinin eksiklerini tamamlamaktır. Dolayısıyla evrensel ve yerel planda eleştiri yapmanın/yazmanın tarihi; sanat ve edebiyat metinlerinin tarihi kadar eskidir. Ülkemizin yazın tarihinde de bu eleştiri faaliyetinin birçok ve etkili örnekleri bulunuyor. Edebiyat araştırmacısı ve eleştirmen B. Sadık Albayrak bunlardan birisi. Yazar, Cinayet Olan Edebiyat* adlı çalışmasında ülke ve dünya örneklerinden hareketle ilginç ve hayretlik uyandıracak değerlendirmeler yaparak yargılarda bulunuyor. Bunu yaparken sanat ve edebiyatın sınırlarını aşan bir düşünce sisteminden hareket ettiği anlaşılıyor.

 

“TEKERLEME EDEBİYATI”NIN ELEŞTİRİSİ

 Cinayet Olan Edebiyat’ta yazarın belli bir zaman diliminde benzer konularda yazdığı yazıların bütünü yer almaktadır. Ele alınan eleştiri ve değerlendirme metinlerine bakılırsa gerçekçilik ve eleştiri yanında sınıf bakış açısı, disiplinlerarası ittifak, kavramsal çözümlemeler, dolayısıyla felsefi-ideolojik yönelim, tarihsel bakış, seküler olanın izini sürme gibi kategorilere ağırlık verilmiş. Onun yorum ve analizlerinde Tomris Uyar’dan Pınar Kür’e ve Adalet Ağaoğlu’na kadar birçok popüler yazar da payını almaktadır. Albayrak, bu yazarlara ilişkin yaptığı betimleme, yorum ve yargılarında edebiyatın içerdiği estetiği, ideolojik ve politik hattı araştırırken Türkçenin doğru, etkili ve yaratıcı kullanılmadığı iddiasında bulunuyor. Ayrıca hücum yaptığı yazını ise “Tekerleme edebiyatı” olarak adlandıran Albayrak, bunlar üzerine yapılan çözümlemeleri de “egemen eleştiri” biçiminde değerlendirmekle birlikte, kendisinin ise bu “egemen eleştiri”yi eleştirdiğini ileri sürüyor.

Yazarın eleştirideki iddiasına bakılırsa, edebiyat kuramına olanak verecek kimi ölçütler aradığı anlaşılmaktadır. Eleştiri tarihimize ilgi duyması sanırım bu gereksinimden kaynaklanıyor. Söz konusu, eleştiri olduğu için iki önceli andığını saptıyoruz: Nurullah Ataç ve Asım Bezirci. Albayrak, her ikisini de önemsemekle birlikte Bezirci’ye yakın durmaktadır. Zira Bezirci, eleştiriye dair birçok ölçütün varlığını ileri süren birisi. Bu ölçütleri savundu ve uyguladı. Albayrak açısından Bezirci, Ataç’ın “öznelci eleştiri”sine karşı “nesnelci eleştiri”yi geliştirerek eleştiri geleneğinde yeni bir aşamanın adı olmuştur. Üstelik egemen burjuva eleştirisine karşı da geliştirilmiş güçlü bir tarzı temsil etmektedir. Albayrak, anılan tartışmalar içinde Bezirci’nin kurduğu ve savunduğu anlayışı “sosyalist eleştiri” olarak lanse ediyor. Buna göre Bezirci’nin izini süren Albayrak açısından, “sosyalist eleştiri”, ‘estetiğin genel ve temel kurallarına riayet etmekle yükümlü’ olmakla birlikte “nesnellik” adına “tarafsızlık ilkesi”ne uyamaz. Görüldüğü gibi yazar, politika ile edebiyatın kesiştiği noktadan eleştiriye projeksiyon tutuyor. Bu politik tavır içinde Albayrak, “burjuvazinin, kendi devrimine ihanet ettiğini” (Age., S. 30) yazarak da saflığa düşüyor. Albayrak, ihanetin burjuvaziye ait bir niteleme kategorisi olduğunu unutuyor anlaşılan. Zira burjuvazinin tarihi; emekçilere, halka ve insanlığa ihanet etmekle geçmiştir/geçmektedir.    

 

ELEŞTİRİ: GEREKÇELİ DÜŞÜNME

Albayrak, eleştirilerinde felsefi birikimini de kullanarak kavram analizleri yapıyor. Mesela “İkinci Yeni” şiirini, “geri” olarak değerlendirmektedir. Gerçekte de “yeni” olanın veya “yeni” olduğu iddia edilenin pozitif olarak değerlendirilmesi sorunludur. Şöyle de söylenebilir: Her pozitif (güzel) yeni olabilir; ama her yeninin pozitif (güzel) olacağı kuşku götürür. “Birinci Yeni” ve “İkinci Yeni” gibi terimler Albayrak’tan önce de yazın literatürüne girmişti. Yazar “Üçüncü Yeni” terimini de kullanmakta sakınca görmüyor. Ona göre 1980 askeri darbesinden sonra yazılan insansız, sınıfsız, içeriksiz şiirler, “Üçüncü Yeni” olarak görülebilir. Kaldı ki yazarın ifadesi ile “geri” demek gerekiyor (Age., S. 223). Görüldüğü gibi yazarın yargılarının keskin olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Bu keskinliğin hedefinde “Yeni Şiir”in Ece Ayhan, İlhan Berk, Oktay Rıfat, Edip Cansever gibi pek çok şairi de bulunuyor. Albayrak’ın yargılarının keskin olması sorunlu ve zaaflı görünse de bu yargıları kendince gerekçelendirmesi olumlu bir durumdur. Bu gerekçeler ne yazık ki –edebiyat dünyamızda- yeterince tartışılmıyor. Albayrak gibi birçok eleştirmenin açtığı tartışmalar derinleşmeden/genişlemeden adeta birileri tarafından, edebiyatın bunaltıcı atmosferi içinde boğuluyor. Günümüzün ana akım anlayışları, edebiyat eleştirilerinin haklılığını veya yanlışsa yanlışlığını gerekçeleriyle gösterme ihtiyacını duymuyor. Oysa eleştirinin bir tanımı da “görmek ve gerekçeli düşünmek”tir. Bu yüzden yazarın, görmeyi “gerçeklikle doğru ilişki kurabilmek” (Age.,S. 95) olarak tanımlaması anlamlıdır.

 

S. GÜMÜŞ İLE Y. ECEVİT’E ELEŞTİRİ, Y. KADRİ İLE R. NURİ’YE ÖVGÜ

Albayrak’ın, eleştirenlere de eleştiri yapması radikalci tavrından ileri gelmektedir. Yazarın çalışmasının birçok yerinde, farklı bağlamlarda Mehmet H. Doğan, Semih Gümüş ve Yıldız Ecevit gibi yazarlar eleştirinin karşısına oturtuluyor. Anlaşıldığı kadarıyla yazar, günümüzün adı anılan edebiyatçı ve eleştirmenlerini; düzenin ve kapitalist-emperyalist sistemin payandaları olarak değerlendirmektedir. Yazdıklarına bakılırsa bu ekolün karşısına “devrimci klasikler” diyebileceğimiz Karacaoğlan, Nâzım Hikmet ve Sabahattin Ali çizgisinde üretilenleri koyuyor.

Albayrak, yalnız Cumhuriyet dönemine yoğunlaşmış değil. Osmanlı-Türkiye döneminin sanat-edebiyat eserlerini de tahlil etmeye çalışmaktadır. Haklı olarak Osmanlı dönemindeki muhalif yazarları öne çıkarıyor. Halit Ziya Uşaklıgil (Nesl-i Ahir: Son Kuşak) ve Tevfik Fikret (Sis, 95’e Doğru) gibi şair ve romancıları olumladığı anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, Albayrak, Cumhuriyet döneminde kurulu düzenin yanında olan Y. Kadri, Reşat Nuri ve benzeri edebiyatçıları olumlayarak paradoksa düşmektedir. Sonuçta düzenin edebiyatını yapan bu yazarları; Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve ayrıca Gorki, Brecht ve Aragon ile yan yana getirmede bir beis görmüyor. Paradoks: Osmanlı’da “kurulu düzene” karşı muhalefet yürütenler savunulurken Cumhuriyet Döneminde “kurulu düzenin” yanındaki edebiyatın benimsenmesi.

 

SERMAYE KÜLTÜRÜNDEN KOPUŞ

Cinayet Olan Edebiyat’taki yazılar, ağırlıklı olarak 1990’lı yıllarda yazılmış; ama içinde yakın zamanlarda yazılanlar ve aktüel olanlar da var. Yazılara damgasını vuran önemli bir saptamayı sınıfsallık olarak görmek abartı sayılmamalıdır. 1990’lı yıllarda çıkardığı ve Yayın Yönetmenliğini yaptığı derginin adını “Sermaye Kültüründen Kopuş” olarak belirleyen Albayrak’ın, nerede durduğunu anlamak dergi adından da anlaşılabilmektedir. Yaşadığımız koşullara tekelci sermeyenin hakim olduğunu ileri süren yazar, bir yazısında şunları söylüyor: “Tekelci sermayenin yol açtığı tutsaklık, ancak ölüm ve çürüme duyguları uyandırır. Tekellerin şairlerinin şiirlerindeki, ölüm, çürüme duygusu, bayağı cinsellik, bu gerçekliğin natüralistçe yeniden üretilmesinden kaynaklanır.” (Age. S. 131). Kitabın adına kaynaklık eden Cinayet Olan Edebiyat belirlemesini bu ölüm, çürüme ve gerçekliği çarpıtma çerçevesinde düşünmek yerindedir. Cinayeti olağan olarak göstermek, cinayet olmayanı ise cinayetmiş gibi betimlemek gerçekçilik karşıtı ve kaçkını edebiyat anlayışının en büyük amacı oluyor.

 

ELEŞTİRİDEN ESTETİK HAZ ALMAK

Eleştirinin optiğinde; gerçeklik bütünseldir, bütünsel olan gerçektir. Albayrak gerçeğin izini sürerken, onun özünün bütünseli görmekte olduğunu bildiği için konuları geniş tutuyor. Dolayısıyla yerele yaptığı eleştiri ile genele yaptığı eleştiri sıklıkla birbiriyle örtüşmektedir. İlyada (Homeros), Galilei (Brecht) Sait Faik, Orhan Kemal gibi ürünler ve adlar aynı karenin parçaları olabiliyor. Yerel sanat ve edebiyat ürünlerinin evrensel denilebilecek olanlarla ilişkisinin aynı çalışma içinde verilmiş olması düşündürücüdür. Buna yerelin penceresinden dünyaya bakmak ve açılmak da denilebilir. Yazarın; şiirleri ve şairleri değerlendirirken konuyu, roman ve romancıları değerlendirmeye denli genişletmesi de bütünlüklü bakışın zorunlu sonucu olsa gerek. Kitapta ele alınan edebiyat ürünleri irdelenirken okur adeta bu eserlerle tanışmakta ve estetik haz almaktadır. Unutmamak gerekir ki, edebiyat metinleri üzerine yazılmış birçok eleştiri, okurda sanat eseri kadar, hatta bazen eserden de daha etkili ve kalıcı duygular bırakmaktadır. Albayrak’ın sunumları, bu estetik hazdan yeterince barındırıyor.

Cinayet Olan Edebiyat, birçok açıdan zihinleri tahrik edici bir içerik ve üslupla yazılmış. Umarım konunun muhatapları kitaba ve Albayrak’a gerekli yanıtı vereceklerdir. Gerçekliğe felsefi gözle baktığımızda şu kadarını hatırlatmalıyım ki, yazarın “sanat eserleri arasında kıyaslama olmaz tezi” anlamına gelen yargısı zorlama bir yargıdır. Postmodernizmin genel olarak toplumcu-gerçekçi düşüncenin, özel olarak da sanat ve eleştiri anlayışının içine sızmış olması bu yargılara neden olmaktadır. Zira tarihte olduğu gibi günümüzde de diğerlerine oranla daha “güzel” kurulmuş sanat eserleri vardır. Önemli olan “güzel” olarak kurulduğu düşünülen eserlerin toplumcu-gerçekçi kriterlerle gerekçelendirilmiş olmasıdır. Bu türden ürünlerin değer görmesi hatta “ödül alması” problem olarak görülemez. Dolayısıyla toplumcu eleştiri, oklarını nitelikler ayrımını yok sayarak düşün ve sanat ürünlerini “anything goes” edasıyla eşitleyen anlayışlara karşı da çevirmek durumundadır.

Cinayet Olan Edebiyat daha önce Gül Olan Toprak adıyla yayınlanmış. Yazarın söylediğine göre Gül Olan Toprak, toplumcu-gerçekçiliğe devrimci katkılarıyla tanıdığımız ve genç yaşta katledilen C. Caudwell’in bir cümlesinden alınmış. Her iki adlandırmanın da dikkat çekici olduğuna kuşku yok. Bu konu Albayrak’ın dile, kelime ve cümlelere; onların nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine özen gösterdiğini söylüyor. Bu yüzden eldeki kitabın en kıymetli noktalarından birisi akıcı bir anlatımın kullanılmış olmasıdır. Sıklıkla deneme ve sohbet havasında yazıldığı anlaşılan metinlerde monotonluğa düşülmemiş. Düşüldüğü yerlerde ya konu kesilerek ya da başka bir alana hücum yapılarak monotonluk kırılmış. Bu durum konu zenginliğinde de kendini göstermekte; edebiyat metinlerinden sinema ve tiyatroya denli geniş bir sanat dünyasına eleştiri merceği tutulmaktadır. Kitaptaki eleştirinin gücü, eleştirenin gözünden, dünya görüşünden ve Türkçeyi kullanma gücünden ileri geliyor denilebilir.    

Mehmet Akkaya

 

*Sadık Albayrak, Cinayet Olan Edebiyat, Doğu Kitabevi, 2015, İstanbul.

   

 

Facebook
yorumlar ... ( 1 )
20-08-2015
23-08-2015 15:46 (1)
Kitabı edinip okumak isteği oluşturan bu değerlendirme için teşekkürler M. Akkaya'ya. Ödül ve sanat eserlerinin karşılaştırılabilirliği konusunda insanbu ekibinden ve BSA'dan farklı düşünmesi ayrıca dikkat çekici. Mine
DOST SİTELER
Toplam Giriş Sayısı : 2210805
Arama

İmzasız yazı yayımlanmaz. Yazıların sorumluluğu öncelikle yazarına aittir.