Toplumcu Hekimlerin Bildirgesi - Yeni bir hekim hareketi

Bilimsel Kamucu Aydınlanmacı ilkeleriyle

ÇAĞDAŞ bir hekim hareketi için

“TOPLUMCU HEKİM”

Yola Çıkıyor

 

TABİP ODALARI HEKİMLERİN UMUDU OLAMIYOR

Hekimler, hekimlik mesleğinin doğru ve yeterli uygulanması, hekim hakları ile hekimlik değerlerinin yaşatılması sağlanarak insan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında taraf olup, görev ve sorumluluk taşımaktadırlar. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde, meslek örgütleri olan Tabip Odaları ve TTB'nin varlığı vazgeçilmezdir.

Sağlık sisteminin tüm sağlık emekçileri gibi asli unsurlarından olan hekimler ve onların meslek örgütleri, tarihlerinde olmadığı kadar büyük bir kuşatma ve etkisizleştirme saldırısı ile karşı karşıyadır. Hekim örgütlerimiz ne yazık ki, emperyalist dayatmalar, piyasa dinamikleri ve toplumsal yaşamın bütünündeki dinselleştirme politikalarıyla örülen bu saldırı karşısında yeterince etkin ve kararlı bir yanıt geliştirememişlerdir.

• Toplumun sağlığını korumayı değil, hastalıkların tedavisini temel alan, hastayı müşteri, sağlık kurumlarını ticarethane olarak gören kâr odaklı "Sağlıkta Dönüşüm Programı" halkın sağlığını ve sağlık hakkını tehdit ederken,

• En temel insan haklarından olan sağlık birinci basamaktan üçüncü basamağa kadar kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp topyekun özelleştirilirken,

• Hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emekleri değersizleştirilip, mesleki onur, özlük hakları, iş ve iş güvenceleri, can güvenlikleri saldırıya uğrarken,

• Koruyucu hekimliğin ekip hizmeti olarak sunulduğu sağlık ocakları kapatılarak, yerine ağırlıklı olarak ilaç tüketiminin artırılmasına hizmet eden Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimler, iktidar organları karşısında yalnızlaştırılırken,

• Nitelik değil nicelik tercihi nedeniyle Tıp Fakülteleri ve diğer sağlık eğitim kurumlarında yetersiz bir eğitim süreci dayatılıp, Tıp Fakültelerinin içi boşaltılarak yerine, iktidar ve çıkar odaklarının kontrolünde kurumlar oluşturulurken,

• Sağlık kurumları için cuma namazı genelgeleri yayınlanırken, hastanelere imamlar atanırken, "alternatif tıp" adı altında sülük, hacamat, kupa çekme gibi bilim dışı uygulamalar resmi bir içerik kazanırken, kimi tıp fakültelerinde islam fıkıhına göre tedavide şükür, tevekkül, dua ve kaderin rolünün anlatıldığı "tedavide moral değerler" dersleri verilirken,

• On dört yıldır egemen olan iktidar politikaları ülkemiz insanları din, mezhep, etnik kimlik, cinsiyet, dil gibi kavramlar üzerinden ayrıştırılıp karşı karşıya getirilirken,

• Ülkemiz ve bölgemizde emperyal projelerin gerçekleştirilmesi için yaratılan kirli iç ve dış savaşlar tırmandırılarak ülkemiz ve komşu ülke halkları kıyıma uğratılırken,

• İnsan hak ve özgürlükleri budanıp, adalet iktidarın güdümünde, baskı ve zulüm aracına dönüştürülürken,

• Ülkemizin tarihi, sosyal, doğal değerleri ve zenginlikleri tahrip edilip, rant çetelerine kurban edilirken,

• Laiklik, çağdaş ve bilimsel değerler büyük saldırılara uğratılıp, ülkemiz tek adam yönetimiyle ortaçağ karanlığına sürüklenirken,

 

Uzun süredir görevde olan Tabip Odası ve TTB Yönetim anlayışı doğru ve etkin bir duruş sergileyememiş, aksine dayatılan ayrıştırma politikalarının tarafı görüntüsü verilmiş, çoğu kez mesleki dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek yerine kimlik siyaseti yapan yapılanmaların bir uzantısı gibi davranılarak bu politikalar meslek örgütü uğraşlarının merkezine oturtulmuştur.

YENİ BİR HEKİM HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR

Tüm bu nedenlerle ülkemizin

• Meslek onur ve değerlerini, içine sürüklendiğimiz GERİCİ-TOTALİTER dayatmayı ve yıkıcı ETNİK taraflaşmayı kabullenmeyerek yükseltecek örgütlü, etkin ve mücadeleci bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, piyasacı sağlık anlayışına İKİRCİKSİZ direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinim vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, toplumun dinselleştirildiği bir süreçte sağlık hizmetlerinin bilimselliğinden uzaklaştırılmasına İNATLA direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinim vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, yaşadığı topluma karşı GERÇEK sorumluluk duyarak yükseltecek bir hekim hareketine gereksinim vardır.

TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ

Toplumcu Sağlık anlayışını benimsemiş Toplumcu Hekimler

• Sağlık sisteminin emeğin ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesini, insanın en temel haklarından birisi olan sağlığın para/rant konusu olmaktan çıkartılmasını savunur, piyasacı sağlık anlayışına karşı toplumcu/kamucu bir sağlık anlayışına sahiptir, hekim emeğinin korunduğu, emek referanslı sağlık modelini savunur,

• Hastalığı bireysel değil toplumsal bir mesele olarak ele alır, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini önceleyen, halkın barınma, beslenme, çalışma, eğitim ve çevre koşullarını en iyi düzeye yükselterek hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını amaçlar,

• Bilim dışı, gerici anlayışına karşı, bilimsel/aydınlanmacı/çağdaş sağlık hizmetine inanır. Toplumsal yapının tümünde ve bunun bir parçası olan sağlık alanında aklın ve bilimin egemenliğini savunur,

• "Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti" belgisini savunur, sağlıkta eşitsizliklerin temel olarak sınıflı toplum yapısından kaynaklandığından hareketle, bu hedefin gerçek içeriğine kavuşacağı sınıfsız, eşit ve özgür bir toplumsal düzenden yana tavır alır,

• Hekim haklarını koruduğunu iddia ederken aslında bir sağlık emekçisi olarak hekimlerin çalışma koşullarını bozan piyasacı sağlık anlayışına itiraz etmeyenlerden, hekim emeğinden yana görünürken, ilaç teknoloji ve hastane tekellerine söz söyleyemeyen anlayışlardan, bilim, emek ve genel insani referanslar yerine dinsel ve etnik referansları temel alanlardan farklı bir yerde durur.

 

Biz Toplumcu Hekimler; yukarıdaki ilkeler doğrultusundaki ikirciksiz politik ve ideolojik kimliğimizle toplumcu sağlık anlayışının güçlenmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle yeni bir hekim hareketinin bu topraklarda yeniden filizlendirilmesi için yola çıkıyoruz.

Facebook
yorumlar ... ( 37 )
10-04-2016
10-04-2016 21:32 (1)
Bu yaklaşımdan hareketle İstanbul Tabip Odasını yönetmeye hazırlanmalıyız. Hasan Basri Aksoy
11-04-2016 12:08 (2)
Sağlam bir bildirge ancak buna destek verecek doktorlar çok azdır.Birşey sormak istiyorum doktorlar ne düşünüyor acaba?Bu bildiriyi hazırlayanların destekleyenlerin ne düşündükleri duruşları belli ama diğerlerinin bu bildirgedeki fikirlere pek katılmadığını desteklemeyeceklerini düşünüyorum.Onlar ilaç mümesilleriyle/şirketleriyle 'temiz, çıkarsız,sağlığımız için olan o güzel' ilişkilerini kaybetmeyi göze alabilirler mi? Güven vermeyen bir meslek grubu ülkemizde çoğu içi boşaltılıp değersizleştirilen meslekler gibi.Gül T
11-04-2016 12:08 (3)
Bu hareketin Ankara uzantısı varsa seçimler için bizimle temasa geçebilirler. Mutluhan İzmir
11-04-2016 12:25 (4)
Bu hareketin Ankara ayağının tırnağı vuruyor, yürüyemiyor. Umut pek yok Ankara'da bence :) Kaan Ars.
11-04-2016 16:49 (5)
2 numaralı yoruma kontr çekiyorum. hekimler bi mesleğin icracısıdırlar. ilaç mümessilleri ve şirketlerle temiz, çıkarsız ve halkın sağlığı için olan güzel ilişkiler kurup kurmamaları belirli bi oranda sorun yaratabilir. bu doğrudur. ama, mesleğin icraında etik sorunları yalnızca icracıların tutumları belirlemez. malın ya da hizmetin alıcısı/tüketicisi konumundaki kişilerin/kurumların beklentileri ve tavırları da etkendir. hiçkimse "ama doktorlar asimetrik bilgi dominansı yaratıyo" tribiyle de gelmesin. çünkü ben nası olsa öleceğimi ve bu ölümün bi nedeni olacağını, dünyaya gazık gakma şansımın olmadığını gayet iyi idrak etmiş bi bireyim. kadere, kitaba, yaratıcı iradeye, yogaya, reikiye iman ettiğini deklare edip skimsonik beklentilerle sağlık hizmeti talep eden mallar güruhu olmasa böyle şarlatanlıklar da daha az olurdu. gerçi yengemin testikülleri olsaydı o da amcam olurdu. bu da ayrı bi başlık. biline! bi de mesleklerin değeri meğeri yoktur. meslek meslektir. hele kutsal mutsal hiç+
11-04-2016 16:49 (6)
+ değildirler. "Sizler çok saygı duyduğum mesleğiniz için tıp fakültelerinde eğitim alırken, gece gündüz nöbet tutarken, bizler de edebi teori ve eleştiri tarihi okuyorduk anlayacağın" diye yazdıydı bi yorumcu geçenlerde. bakın mesela ben hiç de saygı duymuyorum hiçbi mesleğe. eğer ille de saygı duyulacaksa bunu en çok hakeden meslek algunculuktur. o cingenler ellerinde telleriyle bi ortadan kaybolsun da görün hanyayı konyayı. evleri bok götürür maazallah! sonra Mısır halkı gibi domuz evcilleştirip pisliği onlara yedirerek çözüm aramak zorunda kalırsınız alimallah! ve de arkası gelmez dertlerinizin fesüpanallah! size de bir gün kader güler, güler inşallah! a.y.a. lahavlesss ve dahi allahallahsss
11-04-2016 20:26 (7)
Sayın 5 ve 6 nolu yorumcu ; her mesleğin değeri vardır.Emeğinden bilginden başka neyn var?Sistemde sorn olmadığını bir tek bu mesleği icra edenlrin yarattığı bir sıkıntı olduğnu iddaa etmyorum.Hatta sistemin değişmesi gerekli sistem çekiyor bizi çünkü dışna çıkmak zor oluyor düşüncelerimizde bile bizi sömürmelerine izin veriyor bazen,karşı koyamıyoruz umutsuz olacak ama bu mesleğin tek sorunu bu da değil madem öyle bu ülkede olandan bahsedersek bu meslek sahiplerinin bizzat şahidi olduğum diğer sıkıntılarının da söyleyeyimde ciddiye alınır belki...Geneli,burnndan kıl aldırmyan ilaç mümesillerine gösterdikleri özeni hastalrına gösteremeyen çürümüş bir aklın ve kişiliğin gözlerinde dolarlar yanıp sönen insan topluluğu olduklarından çok çaba sarfetmek gereklidir.Birine muamele nasl edilmeli bilmiyorlar genellikle.Ne istyor bu doktorlar niye bu kadar taş kesildiler.Niye çoğunlukla tedavi edemiyorlar,yanlış tedavi uyguluyorlarlar niye etraf rüşvetçi doktor kaynıyor.bu sorunlar yıllrdır var+
11-04-2016 20:27 (8)
+ Bizlerde çalışıyoruz müdürün,üstlerimizin her dediğini yapmıyoruz.Elimizden geldiği kadar.Bu imkan varken hala aynısı... Ama kanser olsam evde ölmeyi beklerim .Çünkü kaba tabiriyle kimse kobayı değil doktorun ya da kadavrası olmak istemez eceli ile ölmeden.Bu hale getirildi bu derece değersizleştirildi elbirliği ile bu sağlığı sistemi hemşiresi doktoru hasta bakıcısı bu kötülüğüyle çelişkisiyle örgütlü toplum.Taylan Kara soruyordu ya bu pisliğin neresişndesin diye.Bu pisliğin ta için de dibindeyiz ve çıkabilecekmiyiz acaba? Gül T
11-04-2016 20:28 (9)
aya ya sürkontr çekmek istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü iki gün önce Sn. CB nın bir hastane açılışında yaptığı konuşmayı dinledim ve çok etkilendim. "Vay be! Tıpta nerelerden nerelere gelmişiz." dedim. Malum bir yerden bir yere gitmek için enerji gerekiyor. Türkiye'de de enerji artık "elektrik" anlamına geliyor ve o da çok pahayı bir şey. Hatta enerji şirketleri çok ilginçtir, sizden para alırken biz özeliz diyorlar ama hizmete gelince ya da şikayet söz konusu olunca kendilerine Devlet Kuruluşu süsü veriyorlar. Velhasıl bir doktoru suçlamadan önce Devlet Kuruluşunda mı yoksa özelde mi çalıştığına bakmak gerekiyor. Yani Devletteki bir doktor özeldeki gibi hizmet vermiyorsa veya özeldeki doktor Devlettekinden çok daha fazla masraf çıkarıyorsa "doktor hiç bir şey yapmadı" olabiliyor. Yani doktorlar iyi mi kötü mü ben de anlayamıyorum. Ama neyse endişeye gerek yok. Yakında Suriyeli doktorlar gelecek ve tüm hastaları çok mutlu edecekler. Gelecek parlak vesselam. Ve hatta aleykümselam.(B.Ö)
11-04-2016 21:51 (10)
sayın stilini pek tanıdık bulduğum yorumcu, dilerim kanser olmayasınız. atalar büyük lokma ye, büyük söz söyleme demişler. ben tam 2002 yılından beri (ne yapıyo? 14 yıl!) onbinlerce kanser hastası gördüm ve hala görüyorum. "kanser olsam evde ölmeyi beklerim" modellerin ellerinde zilyon yerden zibilyon tetkikle erkan topuz ben kepçe dolaştığını çok gördüm. yehova'ya bin şükür olsun, hiç eksperimental tedavi yapmadım kimseye (onam süreçleri çok karmaşık - iyi olma ihtimali miniminnacık olsa bile çekinmem yoksa). kobay yakıştırmanızı göğsümde yumuşatıp aynen iade ediyorum. a.y.a. kim neye layıksa öyle muamele etmekte gayet başarılıdır. normal sosyal ilişki düzeyindeki bazal hürmetten fazla bi bok beklemez ve hiç de taş kesilmez. katatoniye girmeyeli yıllar oldu! a.y.a. bahusus hürmetsss - adeta bi sumru çığır hayaleti dolandı gözümün önünde. oğ noğ! nolamaz! nayır!
11-04-2016 21:51 (11)
Bu arada 8 nolu yorumumda baya bi anlam kayması olmuş katletmişim türkçeyi ama anlışılır sanırım.Algımız kaymasın önemli olan o zaten yoksa ona doktor da birşey yapamıyor angucularda:)Gül T.
11-04-2016 22:05 (12)
Angucu? Bunu mu demek istediniz? Alguncu: Tıkanmış gideri, lağım borularını açan kişi. a.y.a. ayrı yazılacak de'ler konusunda neden bu kadar hassassss?
11-04-2016 23:19 (13)
Keşke bu hassasiyetler her konu DA gösterilse...Gül T.
11-04-2016 23:20 (14)
Mübalağa (Abartma): Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesidir.Kanser olsam evde ölemyi beklemem ama çoğu uygulanacak tedaviye ilaçlara vs. elbette şüpheyle bakarım..Her neyse siz niye kişiselleştiriyorsunuz ki?Yoksa suçu yüzüne vurulmuş atağımı bu?Gözlerimiz gördü kulaklarımız işitti bir çoğunu ben nadir uğrarım o ticarethanelerede yakınım rahatsız refakatçisi oluyorum.Ayrıca Sayın Kaan Arslanoğlu yazdı tabipleri kirli ilişkilerini kim sesini çıkarıyor mesele bu saptırmayın.Gül T.
11-04-2016 23:38 (15)
Keşke bitişik yazılacak DE'ler DE doğru kullanılsa. Bütün dünya buna inansa... Bir inansa... Hayat bayram olsa... İnsanlar elele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuzaaa! a.y.a. her zamanki gibi uyuzsss
12-04-2016 11:47 (16)
Son yorumumda isim belirtmedim ama anlaşılıyordu benden olduğu neyse ek başka yorum ozaman...Bu ne sorulara cevap verilmiyor gelinmiş burada Türkçe öğretmenciliği TDK müdürcülüğü oynanıyor.İçinizde kalmışsa demek ki. Niye sıkışınca bu yönteme başvuruyorsun ki sen? Sorun bu muydu gündem bu mu? Benden önce senin anlaşılması zor cümlelerinden imla hatalarından dilbilgisinden yoksun yazılarından bahsedelim gereksizce uzun uzadıya istersen.Neyse ki Saussure olmak gibi bir niyetim yok. Yapmaya çalıştığım çözüm üretmek –ki kendinizden örnekler vererek kişiselleştirerek durumu somutlaştırdın geneli akladın saol-kabullenmiyoruz hataları geriye evrim bu herhalde.Sen hastalarına bu şekilde tavsiyede falan bulunuyorsundur yazık beyin felci geçirmesin sağlıklı insan ya da bulaşıcı olmasın bu üslubun araştırsın tıp dünyası…yersiz atklarla gerçeği manipüle etmek konuyu saptırmakta iyisin baya niyetin sabotaj.Madem Gözümün üstünde de kaş var A.Y.A. 31ss içmeye devamsss bütün dünya buna inansa... Gül T
12-04-2016 15:04 (17)
2, 7, 8 ve 14 numaralı yorumlarda soru işareti kullanılan bölümler sizce soru mu? bi müslüman, hatta benim gibi bi agnostik urus-çıfıt tohumu buna bi yorum yapabilir mi? bi ben mi göremiyorum oralarda "anlamlı" bi maddi soru? a.y.a. iyice cinsss
12-04-2016 15:04 (18)
"Tüm bu nedenlerle ülkemizin;" ve "Biz Toplumcu Hekimler; yukarıdaki..." derken kullandığınız noktalı virgülü kaldırsanız sevinirim.Yalnızca bir virgül koyun ya da bir şey koymasanız da olur... Ama orası bu işaretin doğru kullanım yeri değil... Yazım kuralları yanlış kullanılıyorsa o yazıdaki düşünceler de yanlıştır...Unutmayın... derim:)(Ahmet Yıldız)
12-04-2016 15:05 (19)
"Yorumlarınıza gerçek ad soyadınızı eklemeniz zorunludur" diye bir uyarı olmasına rağmen neden buna uyulmuyor da hayli hastalıklı ve saygısızca sözüm ona yorumlar bu kadar pervasızca yapılabiliyor ? Yeni bir hekim hareketinin başlangıç bildirisi böyle mi karşılanıyor. Bu hareketi başlatanları kutluyorum. Umarım el birliği ile alanın ihtiyacı olan insani ve bilimsel yaklaşımı üretme çabasını sürdürebiliriz. Ercan Duman
12-04-2016 15:05 (20)
özenle yaptığın yazım hataları ve düşük cümleler. ancak beyzlayn aktiviten seni ele veriyor. fiskinin de etkisiyle ortaya çıkan bir kafa karışıklığı. ben bu tipi tanıyorum ancak Müdüriyet herhal ortamlara ekşın gelsin diye bu yenik pehlivanı güreş meydanına sürüyor ve/veya belki onların da haberi yok. a.y.a.'ya saldırı müsameresi seni gizleyemez. acı çektiğin çok belli. oyuna girebilirsin, dışarıdan tükürme. fayt kılab senindir de. mh
12-04-2016 15:20 (21)
müdürüm, millet bana ikinci tekile geçip selbez stil çemkiring. ama ben bunlara yanıt verince karadeliğe uçuyo benim yorumlar. aşkolsun. hiç estetize etmemiş miydim? a.y.a. sorsss
12-04-2016 15:23 (22)
Ben bu yorum onaylama işinde ipin ucunu kaçırdım. Kim kimdir, kim ne adla kendini gizliyor??? Burada gizlenmiş bir isim yok. Sadece paranoya başladı. O da doğal, çünkü bildirgede ne yazıyor, ona kimse odaklanmıyor da birbirinin açığını kollayıp birbirine ne geçirsem kardır diye yazıyor. Yazıya odaklanalım lütfen. Zaten şu an sitenin yeni haliyle fena halde meşgulüm. Bazı şeyler ondan da siliniyor. Yeni site biçiminde yorumlar ilk baştaki gibi tamamen serbest olacak. İsim zorunluluğu tamamen kalkacak. Biz editörler de yorum onaylamada tamamen kuralsız, sonuna kadar keyfi davranacağız. Keyfe keder istediğimizi onaylayacağız, istediğimizi sileceğiz, kuralı da yok. Ama bundan yakınmayın lütfen. Yazarlarımız ve sayın yorumcularımız bu kadar keyfe keder hareket edebiliyorlarsa, biz bunun üstüne de katacağız :)) Herkese içten sevgiler, saygılar. Kaan Ars.
12-04-2016 15:46 (23)
aşkolsun bi daa müdürüm. ben zaten karadeliklere uçan o yorumda tam da bunu diyodum. o zaman bi daha girişeyim. 1. sorun ya da gündem tabii ki senin dilbilgin değil (sen diyorum, çünkü sen bana ikinci tekile geçmişsin). 2. öncelikli madde şu: hekim olmayan yorumcular (senin gibi) ttb seçimine katılacak bi grupla ilgili bildirimin altına "alayınız rüşvetçi, adi, hırsız, şerefsiz pisliklersiniz" mealine gelecek zırvalamalarla salçalanmayacak ilk evvela. 3. herkes haddini bilecek. 4. had bilmemek özgürlük değildir. 5. dilbilgisinden yoksun olduğunu düşündüğün yazılarım hangileriyse onların altına yorum yazıver de tıkım artsın. 6. bende acı biber çok. edep dahilinde konuşmayı beceremeyip daha birinci kontr kaşıma yorumumda çemkirmeye başlayan ve ikinci tekile geçen zirzoplara hem de sebil. ağzına, ağzına çalarım valla biberi adamın. 7. türkçe yazmak zordur. yazmayı bilmiyosanız eleştirilmeye de hazır olacaksınız. 8. o laflar bizde boy boy. a.y.a. şebboysss!
12-04-2016 15:50 (24)
Vallahi sevgili AYA, kime daldın yine, anlamadım, anlamak da istemiyorum. Yeni yayın döneminde yazıyı bırakıp birbiriyle uğraşan böyle yorumlar kafadan silinecek. Darılmaca yok. Topla oynasss, her şeyi üstüne almass, tıbba doktora her eleştiriyi üstüne alınan bir başka dost daha vardı, yetersss, paranoyak çok, bir de sen çıkmasss, rakibe dalmasss. Saygı sevgi selam bizde çok, hepsini üstünüze yolluyorum. Kaan A.
12-04-2016 16:05 (25)
20 Nolu yorumcu ithamda bulunurken eminseniz yazın konuşun.Ayrıca 18 nolu yorumcu da a.y.a mı?Olsada olmasada burada ki tüm yazım yanlışlarına ayar çeksin rica ediyoruuum!Türkçe öğretin bize.Biz fikir mi tartışıyoruz napıyoruz ki?İnsan insana benzer malesef her kimse benim gibi yazım hataları düşük cümleleri yazan bilin ki ben o değilim ben aslında yoğum hatta bu paranoya komik gerçekten yazıyoruz ya ismimizi:)...Uzun süredir takip ediyorum İnsanbuyu okuyorum yazıları.Benim için önemli biryer sosyal medya ve internetle aramda yok uzun süredir.Çünkü yukarıda da yazıldığı gibi sırf kendini ispat çabası ve birbirinin açığını kollama girişimleri falan bana ters ve sıkıcı.Burada ufkumuzu genişleten tartışmalar yapabiliriz diye düşünüyordum ama cımbızla laf seçip asıl konuların pas geçilmesi hayal kırıklığı yaratıyor!:(?!,;:..,,'()Gül T.
12-04-2016 17:51 (26)
Kaan hocam (22), tamam tamam, anlaşılan siz de Başkanlık sistemine geçmeyi kafaya koymuşsunuz ve gidişat o yönde ve demek ki Yeni İnsanbu ölü bir site olmaya doğru gidiyor. Eskiden isim yazma zorunluluğu yoktu. Olmuyor dendi, değişti. "Bundan sonra olacak" dediniz, yine olmadı. Ee, vat ar yu? Yorumcular arası yazılar da bir nevi eğitsel faaliyet değil midir? O zaman, yeni sitede yorum kutusu olmasın emojiler koyun bi tek, onları tıklayalım geçelim. Bildiriye odaklanmadığımızı söylemişsiniz de, bildiride yeni olan hiç bir şey yok ki, ne yazalım? Gökten başınıza kısmet düşsün. Selamlar. mh
12-04-2016 17:52 (27)
Eleştir kimse eleştirme demiyor.Dozunu ve üslubunu ayarlarsan iyi olacak.Ayrıca kimsenin yazısı düzeltmekle uğraşamam alanım ve bilgim dışı değerli vaktimi buna harcayacak değilim çözülmedik sorun bir bu zaten.İnsanlar aç insanlar yetrince sağlık hizmtinden faydalanamıyor insanlar güvencesizlştirliyor aptallaştırlıyor hergün daha fazla elbirliği ile herkesçe ve neyin hangi fikrin özgür olacağını sen mi belirliyorsun?Siyasetçi değilsin politikacıları eleştirme ozaman.Had ahlak ve etik bunu gerektirir çünkü.Nerede alayınız rüşvetçi adi yazılmş ?Geneli çoğnluğu...Ayrıca bu yinde gerçeği değiştirmiyor.Sataşmak,ortamı germek istemiyorum yeter.Madem bu meslektnsin sen daha iyi bilrsin bildirgeye kimler destek çıkıyor ya da niye çıkmyor?.Ben kendi mesleğimdekilerin hatalarını ve genele yaylmış sıkıntlarını eleştirirm diğerlrinide aynı şeklde herkes yapıcı eleştirilerdi bence+
12-04-2016 17:52 (28)
Bir an önce geçilsin yeni yayına boy boy laflar ama oto kontrolsüz hemde nevroz geçirerek dışardan?tükürmek? Gül.T
12-04-2016 18:04 (29)
Sevgili Mehmet Harma, anlaşıldı. Ne yapsak yaranamayacağız. Yorumlara disiplin getirsek yaranamıyoruz. Serbest bıraksak disiplinden yakınan aynı kişilere yine yaranamıyoruz. Şu yukarıdaki yorumları, kendinizinki dahil bir okuyun lütfen. Dışardan tarafsız biri girse, okusa ne düşünür? Kim bu insanlar, dertleri ne der, hiçbir şey anlamaz. Nitekim öyle oluyor. Bildiği gibi yapsın herkes. Beş altı kişi birbirine sataşsın, yeni yorumcu kazara gelirse şaşkına dönsün, yeni okur gelmesin. Ne diyeyim başka. TEKRARLIYORUM: Şu yukardaki yorumları ilk defa siteye giriyormuş gibi (kendinizinki de dahil) bir okuyun. Sonra ne deseniz haklısınız. Ben peşinen kabul ediyorum. Saygılar. Kaan A.
12-04-2016 18:03 (30)
Sevgili Mehmet Harma'ya cevabıma ek: 20 nolu yorumda ne demek istediğinizi, bu kast ettiğiniz kişinin kim olduğunu cidden anlamadım. Kimmiş bu yenilmeye doymayan pehlivan? Cidden insanı hayrete düşürecek çıkarsamalar, ama anlayamadığım için hayrete düşmüyorum :)) K.A.
12-04-2016 19:30 (31)
Değerli Kaan hocam, biz de ne yapsak yaranamıyoruz valla. Serbest stil yazdık (neydi o günler...) cıs dediniz, disipline girdik, takım elbise-kravat, yine iyi halden yararlanamadık. Şimdi de şuna değdi, buna değmedi yöntemi geliyor, hadi hayırlısı. Dışarıdan tarafsız birisi girerse yazıyı okusun, alacağını alsın gitsin. Yorumlar ise ayrı bir edebi tarz olup meraklısı buraya takılsın. Ne var ki bunda? Maşallah yeni gelen yorumcu da doktorları kafadan rüşvetçi yapıyor, sonra da "alayını demedim, geneli çoğunluğu dedim" vık vık vık... Yeni siteyi dört gözle bekliyor serbest atmasyoncular (bkz. elinizde bulunan isimsiz olduğu için yayınlamadığınız yorumlar), bunlara itiraz edemeyeceğiz ve anladığım kadarıyla kifayetsizlerin serbest atış kürsüsü olacak burası. Artık yeni nezih sitede birbirlerine kek tarifi verir, beş çayına giderler yorumcular. Ve son; sizin onbeş günlük tarihi inzivanızı otuz güne çıkarıyor ve sataşmacı beş-altı kişiden biri olarak yenilere yer açıyorum. kaynd rigards mh
12-04-2016 19:46 (32)
olur mu öyle sayın harma. daha garpuz kesceez! sataşmacı 5 kişi olan a.y.a. (noktaları da sayınca 6 oldu valla) vallaha sizi bırakmazsss
12-04-2016 20:46 (33)
Gelde sakin kal?Atmasyon için bakınız:20 nolu yorum. Mh a.y.a mı özeniyor yoksa tam tersi mi?Yorumlarn edebi değil başlı başına bir tarz değişik!Şüphenin komplo teorisinin bu kadarı.Zannettiğiniz kişi olsaydım bile bu yazdıklarınızda üslup sıkıntısı var ve itici ayrıca merak ediyorum kim zannedildiğimi:) bildirgenin yayılmasına ve faydasına değinmek isteyen insana yaklaşım ortada..Yooo gelmiş eleştirdiğini aynen dakikasına 31 nolu yorumda kendi yapmış.Sallama yok tükürdüğümüde yalamıyorum başımdan birkaç kere farklı yerlerde geçti umarım yaşamazsınız.Bu gerçeği değiştirmiyor.Öyle olsaydı şuan farklı şeyler söylüyor olurdum merak etmeyin+
12-04-2016 20:46 (34)
+Hehangi bir meslekten olanları ne yüceltmeye ne de yermeye çalışıyorum.Sıkıntı var.Anlatabildim mi?!!!Ayrıca ego tatminleriniz için konudan uzaklaşıp sulandırmak istememek çok normal siz iyi niyetleri su istimal eyleyin herkes tamam paşam mı desin ki yazılanların birçoğunun bize bir katkısı yok yine eleştirmek için eleştiri.Lafı cımbızla çek.Ne mesele oldu başka konu olsa bu kadar yaygara kopmazdı okuduğunu anlamadan itiraz etmeye gel üsluba gel.Gül T
12-04-2016 20:51 (35)
aya'cım neden Gül T. ile uğraşıp duruyon anlamıyom. Yani kadıncağaz hiç de öyle doktor dövcek bir tipe benzemiyo. Naçizane fikirlerini ifade etmeye çalışın bir hasta sadece. Sen asıl "bildirgeyi" oku. Asıl cümbüş orda. Ben dikkatle okudum ve bir an için zamanında "Atatürkçü Kominiks Parti Yemini" etmiş sandım kendimi. Sonra "Hipokırat da komuniks miydi lan acaba?" diye düşündüm. Ama o devirde Atatürk'ün yaşamadığını hatırlayınca bu hezeyanımdan vaz caydım. Hatta bir ara kendimi baytar sandım ve "ben koruyucu hekimlik yapmalı, köpek toplamalı, çevre ilaçlaması gibi şeyler yapmalıyım" türü şeyler hissettim ve bayağğ bi idealiks oldum. Sonra kafam karıştı, irticacı arkadaşlarımın paralel mi dikey mi yoksam anti-Hipokratist mi olduklarını anlamlandırmaya çalıştım ama hiç bi şey anlayamadım. Bi de piyasa konusu vardı ona hiç giremedim zaten. Yani bildirgemciler mi bir eksen kayması yaşıyor yoksa ben mi sapıttım çözemedim. Açık(ak)çası...(B.Ö.)
12-04-2016 20:51 (36)
Sayın Gül T. Bakın başından beri size destek çıktım, bu arkadaşları yatıştırmaya, engellemeye çalıştım... Gerçi kim dinler müdüriyeti. Anlaşılan o ki sizi başka biri sanmışlar. Ya da Mehmet Harma öyle sanmış. Ne var ki bu konuyu topluca kapatalım artık. Herkese lütfen diyorum. Bu tartışma bitsin. Ve bitmiştir. Bundan sonra asıl konuya değinmeyen hiçbir yorumu onaylamayacağız. Müdüriyet.
14-04-2016 16:28 (37)
Merhaba; Böyle aydınlara can kurban. TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ beni heyecanlandırdı. İşte budur. Çok çok çok çok saygılar size. "Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti"...Daha ne olsun. "Yola Çıkma"lar artmalı. Aydın hekimlerimize hürmet ederim. Bu sitenin değiştirmek, dönüştürmek için çabalayan bir müdürü var ki ne demeli; kitap yazarak, edebiyat ortamını temizlemek için imza kampanyası başlatarak, tıpta yeni yaklaşımlara dikkat çekerek, bir site açıp aydınlara makale yazdırarak, nihayetinde de yeni bir sağlık hareketi başlatarak...Emek, güzel emek, yapıcı emek. Miyase Aytaç Yılmaz.
DOST SİTELER
Toplam Giriş Sayısı : 2210123
Arama

İmzasız yazı yayımlanmaz. Yazıların sorumluluğu öncelikle yazarına aittir.